Sairauspäiväraha

 • Jos sairauslomasi pitkittyy ja työnantajan sairausajan palkanmaksu päättyy, voit hakea Kelan sairauspäivärahaa.

Hakeminen

 • Päivärahaa haetaan Kelan sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla. Hakemus ohjautuu Kelan järjestelmässä automaattisesti kassan työjonoon.
 • Sairauspäivärahat käsitellään Vakuutuskassassa.
 • Sairauspäivärahaa on haettava 2 kuukauden kuluessa sairausloman alkamisesta.

Määräytymisperusteet

 • Päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.
 • Vuositulona otetaan huomioon palkat, tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset sekä YEL- ja MYEL-työtulot.
 • Vuositulo voidaan tietyissä erityistilanteissa laskea myös tarkastelujakson kolmen viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Maksaminen

 • Työnantaja maksaa sairausajan palkan ja Kela maksaa sairauspäivärahan palkalliselta ajalta työnantajalle.
 • Palkallisen ajan jälkeen Kela maksaa päivärahan sinulle Kelan päätökseen tulostuvien maksuerien ja -päivien mukaan.

Huomioitavaa

 • Sairauspäivärahasta toimitetaan ennakonpidätys palkkaa varten annetun pidätysprosentin mukaan, kuitenkin vähintään 25 %.
 • Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, pyydä muutoskortti etuutta varten.

Osasairauspäiväraha

 • Osasairauspäiväraha mahdollistaa työhön paluun pitkältä sairauslomalta osa-aikaisesti.
 • Osasairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä + sitä seuraavat 9 arkipäivää. Omavastuuaikana henkilön tulee olla kokoaikaisella sairauslomalla.
 • Osasairauspäivärahan minimiaika on 12 arkipäivää.
 • Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä.

Hakeminen

 • Osasairauspäivärahaa haetaan Kelan sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla. Hakemus ohjautuu Kelan järjestelmässä automaattisesti kassan työjonoon. Osasairauspäivärahat käsitellään Vakuutuskassassa.
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin kirjoittama B-lausunto sekä työnantajan kanssa tehty sopimus osa-aikatyöstä.
 • Osasairauspäivärahaa on haettava 2 kuukauden kuluessa osa-aikatyöskentelyn aloittamisesta.

Määrä

 • Osasairauspäivärahan määrä on puolet sitä edeltävän sairauspäivärahan määrästä.

Maksaminen

 • Jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta täyttä sairausajan palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Muussa tapauksessa osasairauspäiväraha maksetaan työntekijälle itselleen.
 • Osasairauspäiväraha maksetaan Kelan päätökseen tulostuvien maksuerien ja -päivien mukaan.

Äitiys- ja vanhempainpäiväraha

 • Äitiysrahakausi kestää 105 arkipäivää
 • ja vanhempainrahakausi 158 arkipäivää.

Hakeminen

 • Äitiys- ja vanhempainpäivärahaa haetaan Kelan sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla
 • hakemus ohjautuu Kelan järjestelmässä automaattisesti kassan työjonoon.
 • Äitiys- ja vanhempainpäivärahat käsitellään Vakuutuskassassa.
 • Raskaustodistuksen voi liittää hakemukseen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Hakuaika on 2 kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.

Määräytymisperusteet

 • Päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää äitiysrahakauden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.
 • Vuositulona otetaan huomioon palkat, tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset sekä YEL- ja MYEL-työtulot.
 • Vuositulo voidaan tietyissä erityistilanteissa laskea myös tarkastelujakson kolmen viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Maksaminen

 • Työnantaja maksaa äitiysloma-ajan palkan ja Kela maksaa äitiysrahan palkalliselta ajalta työnantajalle.
 • Palkallisen ajan jälkeen Kela maksaa päivärahan sinulle Kelan päätökseen tulostuvien maksuerien ja -päivien mukaan.

Huomioitavaa

 • Jälkitarkastustodistus tulee toimittaa Vakuutuskassaan tai Kelaan maksujen jatkumiseksi.
 • Äitiys- ja vanhempainpäivärahasta toimitetaan ennakonpidätys palkkaa varten annetun pidätysprosentin mukaan, kuitenkin vähintään 25 %.
 • Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, pyydä muutoskortti etuutta varten.
 • Kassan etuudet ovat voimassa äitiys- ja vanhempainvapaan aikana.
 • Hoitovapaalla maksetaan ainoastaan Kela-korvaukset.

Isyys- ja vanhempainpäiväraha

 • Isyysrahakausi on yhteensä 54 arkipäivää, josta isä voi pitää 18 päivää äidin kanssa samanaikaisesti, kun äiti saa äitiys- ja vanhempainrahaa samasta lapsesta.

Hakeminen

 • Isyys- ja vanhempainpäivärahaa haetaan Kelan sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla, hakemus ohjautuu Kelan järjestelmässä kassan työjonoon. Isyys- ja vanhempainpäivärahat käsitellään Vakuutuskassassa.
 • Hae isyysrahaa, kun lapsi on syntynyt ja tiedät, milloin aiot pitää isyysvapaata. Isyysrahaa voi hakea myös takautuvasti, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta

Määräytymisperusteet

 • Päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää isyysrahakauden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.
 • Vuositulona otetaan huomioon palkat, tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset sekä YEL- ja MYEL-työtulot.
 • Vuositulo voidaan tietyissä erityistilanteissa laskea myös tarkastelujakson kolmen viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Maksaminen

 • Työnantaja maksaa isyysloma-ajan palkan ja Kela maksaa isyysrahan palkalliselta ajalta työnantajalle.
 • Palkallisen ajan jälkeen Kela maksaa päivärahan sinulle Kelan päätökseen tulostuvien maksuerien ja -päivien mukaan.

Huomioitavaa

  • Isyys- ja vanhempainpäivärahasta toimitetaan ennakonpidätys palkkaa varten annetun pidätysprosentin mukaan, kuitenkin vähintään 25 %.
  • Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, pyydä muutoskortti etuutta varten.
 • Kassan etuudet ovat voimassa isyys- ja vanhempainvapaan aikana.
 • Hoitovapaalla maksetaan ainoastaan Kela-korvaukset.

Erityishoitoraha

 • Kelan erityishoitorahaa voi hakea lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon ajalta silloin, kun työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.
 • Erityishoitorahaa voi hakea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa kirjautumalla palveluun pankkitunnuksilla. Hakemus ohjautuu Kelan järjestelmässä automaattisesti kassan työjonoon.
 • Erityishoitorahat käsitellään Vakuutuskassassa.
 • Liitä hakemukseen lääkärin kirjoittama D-todistus sairauden vaikeudesta sekä vanhemman hoitoon osallistumisen tarpeellisuudesta.
 • Erityishoitorahaa on haettava 4 kuukauden kuluessa lapsen hoidon alkamisesta.